Geologie Generală

Criterii necesare:

 • prezența obligatorie 
 • toți studentii vor intra in examen cu un maxim de 3 puncte 
 • punctajul minim realizat la toate verificările este de 0,5 puncte 
 • este necesară realizarea unui proiect
 • După ficare temă importantă urmează un test
 • Bibliografie obligatorie

Caiet lucrări practice 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Elemente de mineralogie și cristalografie

Definiția mineralelor

 • Definiția cristalelor
 • Sistematica mineralelor
 • Elemente de simetrie
 • Proprietăți fizice (clivaj, spărtură, duritate)
 • Proprietăți optice (transparență, luciu, culoare, culoarea urmei)
 • De reținut: mineral, cristal, sistem cristalografic, habitus, clivaj, duritate, spărtură, luciu (tipuri de luciu), culoare, culoarea urmei, macle, tracht, concreșteri, transparența, luminiscența, izomorfism, polimorfism, cristalizare, recristalizare, metasomatoză

Sistematica mineralelor: Elemente native, sulfuri, oxizi și hidroxizi, halogenuri, carbonați, sulfați, fosfați, silicați, zeoliți, grupa silicei 

Minerale (fișă): Seria Plagioclazilor, Seria Feldspaților Alcalini,  Seria Amfibolilor, Seria Piroxenilor, Cuarț, Muscovit, Biotit, Olivină, Pirită, Calcopirită, Hematit, Grafit, Magnetit, Halit, Calcit, Dolomit, Clorit, Sericit, Epidot

Minerale cu duritate mai mare decât sticla

Minerale cu duritate mai mică decât sticla

2. Roci magmatice

Compoziția magmelor (faza lichidă, solidă, gazoasă)

 • Temperaturi și presiuni
 • Procese magmatice
 • Corpuri magmatice (corpuri plutonice, corpuri vulcanice)
 • Caracteristici mineralogice, minerale primare, minerale secundare
 • Structuri și texturi Clasificarea rocilor magmatice: roci plutonice (faneritice), roci vulcanice (afanitice)
 • De reținut: Faneritic, Afanitic, Holocristalin, Hialin, Hipocristalin, echigranular, inechigranular, masiv, poros, compact, plutonic, vulcanic, roci acide, roci neutre, roci bazice, roci ultrabazice, minerale primare, minerale subordonate, minerale melanocrate, minerale leucocrate,  riolit, dacit, andezit, bazalt, granit, granodiorit, diorit, gabrou, peridotit

3. Roci sedimentare

Procese petrogenetice exogene

 • Tipuri genetice
 • Roci sedimentare principale
 • Roci sedimentare secundare

FIȘEminerale allogene, minerale autigene, minerale primare (caolinit, limonit, calcit, aragonit, dolomit, anhidrit, gips, sarea gemă, glauconit), rudite, arenite, silturi, lutite, psefite, psamite, aleurite, pelite, roci carbonatice, roci argiloase, roci aluminoase, roci clorurice, roci silicioase, roci sulfatice, roci feruginoase, roci manganoase, roci fosfatice, bolovănișuri, grohotișuri, pietrișuri, nisipuri, prafuri, mâluri, conglomerate, brecii, gresii, loess, siltite, argile, marne, calcare, travertin, cărbuni, turbă, tufit . 

4. Roci metamorfice

 • Minerale comune
 • Minerale tipomorfe
 • Structuri
 • Texturi
 • Grade de metamorfism
 • De reținut: epimetamorfism, mezometamorfismcatametamorfismMetamorfism termo baric static, Metamorfism blasto-cinematic, Metamorfism cinematic, Metamorfism metasomatic, granoblastic, lepidoblastic, nematoblastic, faciesuri metamorfice, sericit, clorit, serpentinit, granați, andaluzit, presiune litostatică, stres, temperatură, filite, șisturi cloritoase, șisturi sericitoase, micașisturi, amfibolite, cuarțite, gnaise, eclogit, marmură

5. Elemente de Paleontologie

fosila

A. Elemente de Paleobotanică

 • Imperiul Procaryobionta (Regnul Eubacteria, Regnul Archaeobacteria, Regnul Cyanobacteria)
 • Imperiul Eukaryobionta (Regnul Protozoa, Regnul Plantae, Gruparea Cormophyta)

B. Elemente de Paleozoologie

 • Regnul Animalia, Subregnul Protozoare (Phylum Protozoa), Subregnul Metazoare (Phylum Porifera, Phylum Coelenterata, Phylum Vermes, Phylum Bryozoa, Phylum Brachiopoda, Phylum Molusca, Phylum Arthropoda, Phylum Echinodermata, Phylum Stomocordata, Phylum Chordata)

6. Scara timpului geologic

Termeni de reținut: Neozoic, Mezozoic, Paleozoic, Precambrian (inclusiv perioadele plus fazele tectogenetice)


7. Harta Geologică

 • Tipuri de hărți geologice
 • Structura hărții geologice
 • Probleme legate de lucrul cu harta geologică (orientare, busola geologică, prelevare de eșantioane)

Termeni de reținut

8. Elemente de Geologie Structurală

10404367_932320803463444_6548071964505000882_n

Falii

 • Definiţii
 • Elementele faliei
 • Clasificarea faliilor 

Termeni de reținutplanul de falie, direcția faliei, săritura totală, săritura pe direcție, săritura pe înciinare, săritura pe verticală, săritura orizontală, unghiul de pitch, acoperiș, culcuș, înclinarea faliei, orientarea direcției faliei, falii înclinate, falii verticale


DSCF4552

Cute

 • Definiții
 • Elementele unei cute
 • Clasificarea cutelor

Termeni de reținut: linia de creastă, șarniera, unghiul de deschidere a cutei, talpa, axul cutei, albie sinclinală, boltă anticlinală

© Mircea Cristian VIȘAN  2018